مزرعه بادی کهک 3

مکان المشروع : استان قزوین _ شهرستان کهک
الموعد : 2017
النوع : نیروگاه بادی

معرض صور المشروع

تفاصیل المشروع

سعه المشروع : 30 مگاوات
عدد الوحدات : 12 واحد هر یک به ظرفیت 2/5 مگاوات
النوع : نیروگاه بادی
صاحب عمل المشروع : شرکت پروژه تولید انرژی های تجدیدپذیر مپنا ( بخش پروژه های سرمایه گذاری مپنا)

مشاریع أخرى:

القائمة