پروژه کاشان

مکان المشروع : استان اصفهان- 20 کیلومتری شهر کاشان
الموعد : 2017
النوع : نیروگاه سیکل ترکیبی

معرض صور المشروع

تفاصیل المشروع

سعه المشروع : 160 مگاوات
عدد الوحدات : 1 واحد به ظرفیت 160 مگاوات
النوع : نیروگاه سیکل ترکیبی 
صاحب عمل المشروع : شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین

مشاریع أخرى:

القائمة