پروژه چادرملو

مکان المشروع : استان یزد- جاده اردکان به نایین
الموعد : 2017
النوع : نیروگاه سیکل ترکیبی

معرض صور المشروع

تفاصیل المشروع

سعه المشروع :  492 مگاوات
عدد الوحدات : 2 واحد هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 166 مگاوات
النوع : نیروگاه سیکل ترکیبی 
صاحب عمل المشروع : شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

مشاریع أخرى:

القائمة