پروژه فردوسی

مکان المشروع : استان خراسان رضوی- شهرستان توس
الموعد : 2017
النوع : نیروگاه سیکل ترکیبی

معرض صور المشروع

تفاصیل المشروع

سعه المشروع : 480 مگاوات
عدد الوحدات : 3 واحد 160 مگاواتی
النوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
صاحب عمل المشروع : شرکت تولید برق توس مپنا

مشاریع أخرى:

القائمة