پروژه سمنگان

مکان المشروع : استان کرمان- شهرستان سیرجان
الموعد : 2017
النوع : نیروگاه بلوکی

معرض صور المشروع

تفاصیل المشروع

سعه المشروع : 492 مگاوات
عدد الوحدات : 2 واحد هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 166 مگاوات
النوع : نیروگاه بلوکی 
صاحب عمل المشروع : شرکت ملی صنایع مس ایران

پروژه سمنگان

مکان المشروع : استان کرمان- شهرستان سیرجان
الموعد : 2017
النوع : نیروگاه بلوکی

معرض صور المشروع

تفاصیل المشروع

سعه المشروع : 492 مگاوات
عدد الوحدات : 2 واحد هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 166 مگاوات
النوع : نیروگاه بلوکی 
صاحب عمل المشروع : شرکت ملی صنایع مس ایران

مشاریع أخرى:

القائمة