پروژه DG / CHP

محل پروژه : استان تهران – فاضلاب جنوب تهران
زمان : 2017
نوع : پروژه های صنعتی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 2/4 مگاوات
تعداد واحدها : 2 سامانه 1/2 مگاواتی
نوع : پروژه های صنعتی 
کارفرمای پروژه : مشارکت شرکت های ژرف کار جم و انرژی و پالایش خرد

دیگر پروژه ها:

فهرست