پروژه کولینگ همدان

محل پروژه : استان همدان- نیروگاه شهید مفتح همدان
زمان : 2017
نوع : پروژه های صنعتی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه :
تعداد واحدها :
نوع : پروژه های صنعتی
کارفرمای پروژه : شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

دیگر پروژه ها:

فهرست