پروژه هتل مبین کربلا

محل پروژه : کشور عراق- شهر کربلا
زمان : 2017
نوع : پروژه های صنعتی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 9 مگاوات
تعداد واحدها : 5 واحد، 1/8 مگاواتی
نوع : پروژه های صنعتی
کارفرمای پروژه : شرکت آبادگران مارگون

دیگر پروژه ها:

فهرست