پروژه مرکز آموزش فن آوری های نوین صنعت برق

محل پروژه : استان تهران
زمان : 2017
نوع : پروژه های صنعتی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه :
تعداد واحدها :
نوع : پروژه های صنعتی
کارفرمای پروژه : مدیریت شبکه برق کشور

دیگر پروژه ها:

فهرست