پروژه غرب کارون

محل پروژه : استان خوزستان- کیلومتر 27 اهواز به خرمشهر
زمان : 2017
نوع : نیروگاه بلوکی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 520 مگاوات
تعداد واحدها : 2 واحد گازی هر یک به ظرفیت 170 مگاوات و 1 واحد بخار به ظرفیت 180 مگاوات و پست
نوع : نیروگاه بلوکی
کارفرمای پروژه : شرکت تولید برق غرب کارون مپنا

پروژه غرب کارون

محل پروژه : استان خوزستان- کیلومتر 27 اهواز به خرمشهر
زمان : 2017
نوع : نیروگاه بلوکی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 520 مگاوات
تعداد واحدها : 2 واحد گازی هر یک به ظرفیت 170 مگاوات و 1 واحد بخار به ظرفیت 180 مگاوات و پست
نوع : نیروگاه بلوکی
کارفرمای پروژه : شرکت تولید برق غرب کارون مپنا

دیگر پروژه ها:

فهرست