پروژه شیروان

محل پروژه : استان خراسان شمالی- شهرستان شیروان
زمان : 2017
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 480 مگاوات
تعداد واحدها : 3 واحد هر یک به ظرفیت 160 مگاوات
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
کارفرمای پروژه : سازمان توسعه برق ایران

دیگر پروژه ها:

فهرست