پروژه بهبهان

محل پروژه : استان خوزستان
زمان : 2017
نوع : نیروگاه بلوکی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 492 مگاوات
تعداد واحدها : 2 واحد 166 مگاواتی گازی ، 1 واحد 160 مگاواتی بخار و پست
نوع : نیروگاه بلوکی 
کارفرمای پروژه : شرکت تولید برق خوزستان مپنا

دیگر پروژه ها:

فهرست