هرمزگان 2

محل پروژه : بندرعباس
زمان : 2017
نوع : نیروگاه گازی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 648 مگاوات
تعداد واحدها : 4 واحد هر یک به ظرفیت 162 مگاوات
نوع : نیروگاه گازی
کارفرمای پروژه :شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

دیگر پروژه ها:

فهرست