لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : بندرعباس
زمان : 2017
نوع : نیروگاه گازی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه هرمزگان 2
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه هرمزگان 2
هرمزگان 2
ظرفیت پروژه : 648 مگاوات
تعداد واحدها : 4 واحد هر یک به ظرفیت 162 مگاوات
نوع : نیروگاه گازی Contract Type :
کارفرمای پروژه : سازمان توسعه برق ایران
پروژه ها